Alex's photo

  Curriculum Vitae  
Александър О. Станев


Позиции  

2012 - Изпълнителен директор и партньор, Synapse Ideas Ltd. - София (http://www.syndeas.com)
2008 - 2012 Зам. директор Развой и софтуерни решения, Информационно обслужване АД - София (http://www.is-bg.net)
2005 - 2008 Ръководител отдел "Oracle технологии", Информационно обслужване АД - София (http://www.is-bg.net)
2002 - 2005 Ръководител проекти, Финансови и данъчни системи, Информационно обслужване АД - София (http://www.is-bg.net)
2001 - 2002 Софтуерен разработчик, Финансови и данъчни системи, Информационно обслужване АД - София (http://www.is-bg.net)
1997 - 2001 Софтуерен разработчик, ЕТА Office - Сливен (http://www.etabg.com)
1997 - 1997 Системен Администратор, Интернет център "Отворено общество" - Сливен (http://www.sliven.osf.acad.bg)

Проекти  

Проект Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН)
Клиент Министерски съвет на Република България (МС)
Позиция Ръководител проект
Технологии Microsoft .NET Framework, web applications, PKI, Digital signatures
Описание Системата обхваща бизнес процесите по управление на дейностите в оперативните програми на ЕС в България. Изградена е базова система и публичен интерфейс за проследяване изпълнението на оперативните програми и електронни услуги за бенефициентите.
Реализирани са автоматизирани интерфейси с редица ЕС и национални информационни системи.
Системата е в реална експлоатация от 2008 година до момента.

Проект ДДС по Интернет (InetVAT)
Клиент Националана Агенция за Приходите (НАП) / Главна Данъчна Дирекция (ГДД)
Позиция Водещ разработчик / Ръководител проект
Технологии HTML, PL/SQL, Oracle cluster 8i/10gR2/11gR2, Java, XML, XSLT,CA Clipper, Delphi, ActiveX, COM, PKI, Digital signatures
Описание Системата организира обработката на декларациите и дневниците за покупки и продажби (пълното съдържание на фактурите, издавани от фирмите в България). Реализират се интерфейси от типа B2G, чрез които клиентите подават данните си към приходната администрация и G2G за служителите на НАП за backoffice обработката на декларациите "на гише". Системата се отличава с ясно изразено пиково натоварване и висок обем на обслужваните данни. Комуникацията се извършва по защитени канали, а всички данни се подписват с Квалифициран електронен подпис.
Системата е в реална експлоатация от 2003 година до момента.

Проект Данъчни и осигурителни декларации по Интернет (InetDEC)
Клиент Национална агенция за приходите (НАП) / Главна данъчна дирекция (ГДД)
Позиция Ръководител проект
Технологии HTML, PL/SQL, Oracle cluster 9i/10gR2/11gR2, XMLDB, Java, XML, XSLT, XSLT:FO, COM, PKI, Digital signatures
Описание Реализират се електронни формуляри за попълване на данъчни и осигурителни декларации от гражданите и фирмите в България. Всички изчисления и валидации се извършват автоматично. Системата извършва над 400 проверки върху повече от 2000 полета. Декларациите се подписват с Квалифициран електронен подпис, като се поддържа едновременното полагане на повече от един подпис (множествено подписване). Попълнените декларации могат да се съхраняват в отворен PDF формат.
Системата е в реална експлоатация от 2005 година до момента.

Проект Система за подаване на заявки за държавни ценни книжа (СПЗ-ДЦК)
Клиент Българска Народна Банка (БНБ)
Позиция Ръководител проект
Технологии HTML, PL/SQL, Oracle 8i, COM, VPN, PKI, Digital signatures
Описание Системата обслужва връзката между първичните дилъри на държавни ценни книжа (ДЦК), Министерството на финансите и Българска народна банка при създаването на аукциони за ДЦК и обработването на поръчки по техните емисии. За системата е от голяма важност да се разделят функциите между различните участници на пазара, като не се създават условия за неправомерен достъп до информация. Всички интерфейси са защитени със средствата на електронния подпис, а всяка подадена информация се съхранява в подписан вид.
Системата е в реална експлоатация от 2004 година до момента.

Проект Електронни банкови разплащания
Клиент Национална Агенция за Приходите (НАП) / Главна Данъчна Дирекция (ГДД)
Позиция Водещ разработчик / Ръководител проект
Технологии HTML, PL/SQL, Oracle cluster 8i/10gR2/11gR2, CA Clipper, Delphi, ActiveX, COM, PKI, Digital signatures
Описание Чрез системата обслужващите банки на приходната администрация изпращат информация за движението и състоянието на банковите сметки. Данните се децентрализират и изпращат към Териториалните дирекции, където се зареждат в локалните системи. Комуникацията се извършва по защитени канали, а всички данни се подписват с Квалифициран електронен подпис.
Системата е в реална експлоатация от 2003 година до момента.

Проект Изборни информационни системи
Клиент Министерски съвет на Република България (МС) / Централна избирателна комисия (ЦИК)
Позиция Ръководител проект - софтуер за ЦИК / Ръководител технически дейности Централно оперативно бюро
Технологии HTML, PL/SQL, Oracle 9i/10gR2, OLAP Datawarehouse, PKI, Digital signatures
Описание Разработка на пакет информационни системи, обслужващи дейностите на централно ниво в ЦИК за изборите:
 • Президентски избори 2011
 • Местни избори 2011
 • Евро избори 2009
 • Парламентарни избори 2009
 • Местни избори 2007
 • Евро избори 2007
 • Президентски избори 2006
 • Парламентарни избори 2005
 • Местни избори 2003
Системата централизира по сигурни канали информацията от въведените секционни протоколи и организира превъвеждането им от други оператори на централно ниво. В математическия модул са реализирани методите на Д`Ондт и Хеър-Ниймайър, където се изчисляват изборните резултати. Върху проектираната релационна база данни се моделират OLAP кубове, даващи възможност за пълни разрези по група критерии за нуждите на анализите. Изградена е подсистема за анализ на несъответствията, подпомагаща членовете на ЦИК при вземането на решения по спорни случаи. Генерира се бюлетин на хартия от проведените избори.
Всички интерфейси са достъпни единствено чрез електронен подпис.

Проект ДКСИ-ИФС
Клиент Държавна комисия по сигурността на информацията (ДКСИ)
Позиция Ръководител проект
Технологии HTML, PL/SQL, Oracle 9i, OLAP, PKI, Digital signatures
Описание Информационната система обслужва всички бизнес-процеси, протичащи в специална дирекция "Информационни фондове и системи" на комисията, свързани със създаването и поддръжката на регистрите по Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ). Разработката е в основата на общата интегрирана система, обслужваща дейностите в ДКСИ. Върху данните е изградена многомерна OLAP база, даваща възможност за извличане на свободни потребителски репорти.
Системата е в реална експлоатация от 2003 година до момента.

Проект Удостоверяване на време (TimeStamp)
Клиент StampIt / Информационно обслужване АД (ИО АД)
Позиция Идеен проектант
Технологии HTML, PHP, COM, MySQL / Java, Java applets, MySQL, PKI, Digital signatures
Описание Извършено е стратегическо и технологично проучване за предоставянето на уеб базираната услуга "Удостоверяване на време" от доставчика на електронни подписи StampIt. Системата извършва автоматично електронно подписване на комбинацията хеш от документ и точно време, получено от сертифициран източник. Поддържа се публичен регистър на извършените подписвания, в който може да се провери издаденото време за избран документ.

Проект Digital Signature Tool (DSTool)
Клиент StampIt / Информационно обслужване АД (ИО АД)
Позиция Ръководител проект
Технологии Delphi, COM, CryptoAPI, PKI, Digital signatures
Описание Приложен софтуер за електронно подписване и криптиране на файлове. Поддържа множествено подписване. Работи с всички поддържани от операционната система Windows сертификати. Разпространява се свободно с електронните подписи на StampIt.

Проект Анализ на несъответствията между Търговски регистър "ДЕЛФИ" и Национален данъчен регистър (НДР)
Клиент Информационно обслужване АД / Главна данъчна дирекция (ГДД) / Министерство на правосъдието
Позиция Ръководител проект / Аналитик
Технологии HTML, PL/SQL, Oracle 10g
Описание Целта на задачата е да открие несъответствията между двата национални регистъра. Анализирани са възможностите за тяхното отстраняване и подобряването на структурата на данните. Изготвен е детайлен доклад относно състоянието на системите.

Проект Одит на сигурността на информационните активи на данъчната администрация
Клиент Главна данъчна дирекция (ГДД)
Позиция Системен одитор
Технологии x86 Assembler, Perl, Windows internals, Linux internals
Описание Извършване на пълен одит на сигурността на внедрените в Главна данъчна дирекция информационни системи. На системно ниво са проучени уязвимости в операционните системи Windows, AIX и Linux. Използвани са автоматизирани и неавтоматизирани евристични методи за проучване на средата. Изготвен е документ с препоръки за усъвършенстване към данъчната администрация.

Проект Horse Medic
Клиент ETA Office
Позиция Водещ разработчик
Технологии Delphi
Описание Приложен софтуер, използващ евристични методи за откриване на вреден код (троянски коне, червеи и др.) в операционната система Windows. При наличие на такъв програмата изпраща информация за това по email към екип специалисти, които предприемат по-нататъшни мерки за идентифициране и отстраняване на проблемните елементи.

Проект FaceT
Клиент Технически университет - София / ETA Office
Позиция Разработчик
Технологии Delphi, Low level hardware access
Описание Софтуер за управление на програмируем логически контролер (PLC), разработен от специалистите в ЕТА Office. Контролерът е внедрен в уред за фини разрези и полиране на стъкло, използван в оптиката.

Проект BacArc
Клиент ETA Office
Позиция Разработчик
Технологии C, MS-DOS
Описание Набор сервизни приложения за организиране на архивни копия на приложни системи, използвани в Териториална данъчна дирекция (ТДД) - Сливен, Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП) и др.

Образование  

1999 - Технически университет - София; Компютърни системи и управление
1995 - 1999 Техникум по електроника и електротехника "Мария Кюри" - Сливен; Промишлена електроника

Сертификати  

Oracle Oracle Certified Associate certification, OCA (2004)
Oracle Database Performance Tuning course (2002)
Oracle Database Administration Fundamentals II course (2002)
Oracle Database Administration Fundamentals I course (2002)
Program with PL/SQL course (2001)
Introduction to SQL course (2001)
IBM Content Manager On-Demand course (2005)
WebSphere Application Developer course (2005)
WebSphere Application Server Administration course (2004)
VMware VMware Sales Professional/VSP 4 (2011)
VMware Technical Sales Professional/VTSP 4 (2011)
Microsoft Microsoft Solutions Framework Essentials course, MSF (2003)
Designing and Implementing solutions with Microsoft BizTalk Server 2000 course (2002)
Moody Lead Information Security Management System Auditor ISO/BS 7799-2:2002, IRCA registered course and Moody certification (2004)
Lead Quality Management System Auditor ISO 9001:2000, IRCA registered course and Moody certification (2004)
ESI center Introduction to Capability Maturity Model Integration, CMMI (2004)
MISti Power IT auditing (2004)
ISACA Certified Information Security Auditor course, CISA (2006)
TechMetrics / BrainBench SEI Capability Maturity Model Integration (CMMI) (2010)
Project management (2006)
Oracle PL/SQL (2005)
Network security (2004)
Linux administration (2004)
RDBMS concepts (2004)
High IT Aptitude (1999)
Internet Security Specialist (1999)
Windows NT Workstation Administrator (1999)
Windows 98 Administrator (1999)
Windows 95 Administrator (1999)
Master Windows 95 Power User (1999)
Computer Technician (1999)
SBC/EBCL Financial Management for IT (2010)
TenStep Project Management: Preparation for Success (2010)

Преподавателска дейност и лекции  

 • Distributed WPA PSK security audit, OpenFest 2011 (http://www.openfest.org)
 • Reverse engineering of blackbox devices running Linux, OpenFest 2010 (http://www.openfest.org)
 • Our experience with with opensource projects (Wine&Samba), OpenFest 2009 (http://www.openfest.org)
 • Oracle & Java enterprise solutions (2007-2008), магистърски курс на Нов български университет (НБУ) (http://www.nbu.bg)
 • Linux върху безжични маршрутизатори (2006), OpenFest (http://www.openfest.org)
 • Single Sign-On (SSO) за проекти с отворен код (2006), WebTech Conference (http://wtconferences.com)
 • Одит на информационна сигурност (2006), магистърски курс на СУ "Климент Охридски" - ФМИ и ISECA (http://training.iseca.org)
 • Rootkits за бази данни (2005), OpenFest (http://www.openfest.org)
 • eVoteBulgaria – пилотен проект за електронно гласуване (2005), OpenFest (http://www.openfest.org)
 • Вивисекция на електронна услуга (2005), WebTech Conference (http://wtconferences.com)
 • Сигурни електронни услуги (2005)
 • Електронно подписани документи: Технология и практически решения (2004), Обучение на органите на държавната администрация
 • Онлайн услуги и електронни подписи (2004), Обучение на топ данъкоплатците в България
  Слайдовете от презентациите са достъпни на адрес http://alex.stanev.org/presentations
Слайдовете от курсовете без подписан NDA са достъпни на адрес http://alex.stanev.org/training

Награди  

Многократен регионален победител в олимпиадите по Информатика. Завършва средното си образование като първенец на випуска в областта на информационните технологии.

Знания и умения  

Езици Английски език
Руски език на работно ниво
Умения Ръководене на екипи
Управление на проекти
Много добри аналитични умения
Добри преподавателски умения
Отлична комуникативност
Други Шофьорска книжка категория Б (1999)
Роден на 5 Януари 1981 г., Сливен

Членство в професионални организации  

ISECA Association for Information Security
BGOUG Bulgarian oracle user group
IIBA International Institute of Business Analysis

Контакти  

email alex <at> stanev.org
web http://alex.stanev.org
blog http://alex.stanev.org/blog
icq 9371504
mobile +359.888.514.544
city Sofia, Bulgaria
glider
Последна редакция: Април 2012
Версия на английски

Запази като PDF

Печат на документа